• Application Deadline – Kosovo

    June 19th 2022

  • Boot Camp – Kosovo

    July 8th 2022 -
    July 10th 2022

  • National Final – Kosovo

    August 19th 2022

Kosovo

Our Team for Kosovo

Logo_BONEVET_Full

Together, we tackle climate change. One start-up at a time.

ClimateLaunchpad is the largest green business ideas competition in the world. This competition is one of the key products for EIT Climate-KIC, the EU’s main climate innovation initiative.

BONEVET will be running the competition in Kosovo, for the second time in a row. The best ideas with the biggest climate impact will be invited for a 3 half-day Bootcamp, where they will be taught how to jumpstart their business with the help of specialized mentors and leaders in the subject.

Bootcamp will be followed up by 6 coaching sessions over a period of 5 weeks. During this time, the selected teams will perfect their pitch, value proposition, and business model. Bootcamp will be 100% online, while the coaching sessions will be physically held.

The best green ideas will make it to the National Final and compete against each other at getting one of the 3 seats for the Regional Finals. If they are successful in the Regional Finals, they will get a seat at the Global ClimateLaunchpad Final. The best green ideas will be exposed to customers, the business community, and capital.

National finalists will be awarded non-monetary prizes, while the Global ClimateLaunchpad finalists will have monetary and countless non-monetary benefits (capital investments, networking, etc.).

If you are an individual, a group, or a business, and you have a green business idea, APPLY NOW! Don’t worry if you don’t have a business plan just yet. Or if your idea is still on the back of a napkin. You are most welcome to join.

The deadline for submitting your application is June, 19th, 2022. CLICK HERE to apply. Before applying, make sure to check the Terms and Conditions.


Së bashku, e luftojmë ndryshimin klimatik. Një biznes në kohë.

ClimateLaunchpad është konkursi më i madh i ideve të gjelbra të biznesit në botë. Kjo garë është një nga produktet thelbësore të EIT Climate-KIC, iniciativa kryesore e Bashkimit Evropian për inovacionin klimatik.

BONEVET do të drejtojë garën në Kosovë, e organizuar për herë të dytë me radhë në vendin tonë. Idetë më të mira me ndikimin më të madh klimatik do të ftohen për një Bootcamp (trajnim intenziv) 3 ditor, ku pjesëmarrësit do të mësohen se si të fillojnë biznesin e tyre me ndihmën e mentorëve dhe trajnerëve të specializuar në këtë temë.

Bootcamp do të pasohet nga 6 seanca trajnimi gjatë një periudhe prej 5 javësh. Gjatë kësaj kohe, ekipet e zgjedhura do të përsosin prezantimin e tyre, propozimin e vlerës dhe modelin e tyre të biznesit. Bootcamp do të jetë 100% online, kurse seancat e trajnimit do të mbahen fizikisht.

Idetë më të mira të gjelbërta do të arrijnë deri në Finalen Shtetërore dhe do të garojnë kundër njëra-tjetrës në marrjen e 3 vendeve për Finalet Rajonale. Nëse ato janë të suksesshme në Finalet Rajonale, do të marrin pjesë në Finalen Botërore të ClimateLaunchpad. Idetë më të mira të gjelbra do të ekspozohen ndaj klientëve, komunitetit të biznesit dhe kapitalit.

Finalistët kombëtarë do të shpërblehen me çmime jo-monetare, ndërsa finalistët e Finales Botërore të ClimateLaunchpad do të kenë përfitime monetare dhe jo-monetare të shumta (investime kapitale, rrjetëzim, etj.).

Nëse jeni një individ, një grup ose një biznes dhe keni një ide të gjelbër biznesi, APLIKONI TANI! Mos u shqetësoni nëse nuk keni ende një plan biznesi. Ose nëse idea juaj është akoma në anën e pasme të një letre. Ju jeni të mirëpritur të bashkoheni.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit tuaj është 19 qershor, 2022. KLIKONI KËTU për të aplikuar. Para se të aplikoni, sigurohuni që të kontrolloni Kushtet për Aplikim.


Meet the other country leads or Join us today.

Local Partners and Sponsors

Subscribe to newsletter