• Application Deadline – Kosovo

    closed

  • Boot Camp – Kosovo

    July 9th 2021 -
    July 11th 2021

  • National Final – Kosovo

    August 26th 2021

Kosovo

Our Team for Kosovo

Logo_BONEVET_Full

Together, we tackle climate change. One start-up at at a time.

ClimateLaunchpad is the largest green business ideas competition in the world. This competition is one of the key products for EIT Climate-KIC, the EU’s main climate innovation initiative.

BONEVET will be running the competition in Kosovo, for the very first time in our country. The best ideas with the biggest climate impact will be invited for a 3 half-day Bootcamp, where they will be taught how to jumpstart their business with the help of specialized mentors and leaders in the subject.

Bootcamp will be followed up by 6 coaching sessions during a period of 5 weeks. During this time, the selected teams will perfect their pitch, value proposition, and business model. Both the Bootcamp and coaching sessions will be 100% online.

The best green ideas will make it to the National Final and compete against each other at getting one of the 3 seats for the Regional Finals. If they are successful in the Regional Finals, they will get a seat at the Global ClimateLaunchpad Final. The best green ideas will be exposed to customers, business community and capital.

National finalists will be awarded non-monetary prizes (1st prize – Prusa 3D Printer, 2nd prize – Laptop Acer Nitro 5, 3rd prize – E-Scooter Hecht 5166), while the Global ClimateLaunchpad finalists will have monetary and countless non-monetary benefits (capital investments, networking, etc.).

If you are an individual, a group or a business, and you have a green business idea, APPLY NOW! Don’t worry if you don’t have a business plan just yet. Or if your idea is still on the back of a napkin. You are most welcome to join.

The deadline for submitting your application is June, 13th, 2021. CLICK HERE to apply. Before applying, make sure to check Terms and Conditions.


Së bashku, e luftojmë ndryshimin klimatik. Një biznes në kohë.

ClimateLaunchpad është konkursi më i madh i ideve të gjelbra të biznesit në botë. Kjo garë është një nga produktet kryesore të EIT Climate-KIC, iniciativa kryesore e BE-së për inovacionin klimatik.

BONEVET do të drejtojë garën në Kosovë, e organizuar për herë të parë në vendin tonë. Idetë më të mira me ndikimin më të madh klimatik do të ftohen për një Bootcamp 3 gjysmë ditor, ku ata do të mësohen se si të fillojnë biznesin e tyre me ndihmën e mentorëve dhe trajnerëve të specializuar në këtë temë.

Bootcamp do të pasohet nga 6 seanca trajnimi gjatë një periudhe prej 5 javësh. Gjatë kësaj kohe, ekipet e zgjedhura do të përsosin prezantimin e tyre, propozimin e vlerës dhe modelin e tyre të biznesit. Si Bootcamp ashtu edhe seancat e trainimit do të jenë 100% online.

Idetë më të mira të gjelbërta do të arrijnë deri në Finalen Kombëtare dhe do të garojnë kundër njëra-tjetrës në marrjen e 3 vendeve për Finalet Rajonale. Nëse ato janë të suksesshme në Finalet Rajonale, do të marrin pjesë në Finalen Globale të ClimateLaunchpad. Idetë më të mira të gjelbra do të ekspozohen ndaj klientëve, komunitetit të biznesit dhe kapitalit.

Finalistët kombëtarë do të shpërblehen me çmime jo-monetare (Vendi 1 – Prusa 3D Printer, Vendi 2 – Laptop Acer Nitro 5, Vendi 3 – E-Scooter Hecht 5166), ndërsa finalistët e Finales Globale të ClimateLaunchpad do të kenë përfitime monetare dhe jo-monetare të shumta (investime kapitale, rrjetëzim, etj.).

Nëse jeni një individ, një grup ose një biznes dhe keni një ide të gjelbër biznesi, APLIKONI TANI! Mos u shqetësoni nëse nuk keni ende një plan biznesi. Ose nëse idea juaj është akoma në anën e pasme të një letre. Ju jeni të mirëpritur të bashkoheni.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit tuaj është 13 qershor, 2021. KLIKONI KËTU për të aplikuar. Para se të aplikoni, sigurohuni që të kontrolloni Kushtet për Aplikim.


Meet the other country leads or Join us today.

Local Partners and Sponsors

Subscribe to newsletter